Ph. D Students

Ph.D. Supervised Candidates

Sr. No.

Name of the candidates

Ph.D. award date

1

Dr. Shaikh M.Z.

;

2007

2

Dr. Mrs. Mehra Saloni

2007

3

Dr. Mrs. Jaishree Kamble

2008

4

Dr. Salve K.L.

2008

5

Dr. Ingole P.S.

2009

6

Dr. Nisar Ali Razvi

2009

7

Dr. Suryawanshi Meghraj

2009

8

Dr.Gawai R.P.

2009

9

Dr. Rajale Amit Bahusaheb

2010

10

Dr.Sardar Ramesh

2011

11

Dr. Panchal U.V.

2011

12

Dr. Rasika Patil

09 Feb.2012

13

Dr.Kamble B.N.

May-2012

14

Dr. Smt. Patil Sweeta

01 Dec.-2012

15

Dr. Humbe Rajendra

31 Aug.-2012

16

Dr. Gaikwad Sandeep

10 Jan-2013

17

Dr. Jogdand R.R.

Jan.-2013

18

Dr.Mane R.T.

28 April-2014

19

Dr. Gaikwad Sunil Baliram

08 August-2014

20

Dr. Sonali Kshirsagar

15 November-2014

21

Dr. Pande Anil

06 January-2015

22

Dr. Allaha Hassan Kareen

05 January-2015

23

Dr. Somani Pravin

04 May-2015

24

Dr. Kadam Unmesh

December-2015

25

Dr. Ms. Sonia Fareh Ali

March-2016

26

Dr. Barnabas Vikram

Feb-2016

27

Mr. Pawar Sanjay

2016

28

Mr. Ashish Gadekar

2016


M.Phil. Supervised Candidates

Sr. No.

Name of the Candidates

Award date

1

Mr. Bhalerao Jitendra

28/6/2006

2

Mr. Chaudhari V.M.

30/10/2006

3

Mr. Haresh A. Qureshi

19/12/2006

4

Mr. C. Balaji

22/11/2007

5

Mr. Pankhade R.B.

10/01/2007

6

Mrs.NImbhorkar Nilima

13/11/2006

7

Mr. M. A. Raffey

23/08/2007

8

Mr. Kamble Sachin

24/09/2007

9

Mr. Bansode M.A.

19/06/2008

10

Mr. Shinde B.A.

23/09/2008

11

Mr. Kalam P.S.

29/08/2007

12

Mr. Shinde Nitin A.

25/08/2007

13

Mr. Mogle S.H.

09/07/2007

14

Mr. Shinde M.B.

17/08/2007

15

Mr. Joshi Rohini c.

22/08/2007

16

Mr. Jadhav Anil B.

11/10/2007

17

Mrs. Pagare U.D.

17/01/2008

18

Mr. Pagare B.A.

01/04/2008

19

Mr. Khan M.A. Imran

18/06/2008

20

Miss. Bhalerao S.P.

08/12/2008

21

Mr. Jaiswal M.B.

12/01/2009

22

Mrs. Jadhav Sanjivani

April/2009

23

Mr. Malegaonkar Nitin

21/04/2009

24

Mr. Jaiswal Sunil

April 2009

25

Mr. Gawali Krishna

29/04/2009

26

Ms. Gholap Kalpana

01/06/2009

27

Mr. Dhumal Gajanan

02/06/2009

28

Mr. Jadhav Mangesh

03/06/2009

29

Mrs. Soumya M.A.

08/06/2009

30

Mr. Thore Shivaji

26/06/2009

31

Mr. Udavant Indrajit

12/12/2009

32

Mr. Dingre S.P.

28/06/2010

33

Mr. Bankar Dilip

2011

34

Ms. Bhalerao Pallavi

05 March-2012

35

Mr. Donde Anil

Feb-2013

36

Ms. Shaikh Nazia

Sep-2013

37

Ms. Hashmi Tamkinat Sultana

01/02/2014

38

Mrs. Thombre Rachna Ram

13-March-2014

39

Mr. Kale Dashrat

March-2014

40

Mr. Choutmal Amol

May-2014

41

Ms. Pandagle Archana

28 November-2014

42

Ms. Varsha Bansode

31 December-2014

43

Ms. Dane Manisha

31 December-2014

44

Mr. Shinde Bahusaheb

10 December-2014