Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विधी ३ व ५ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे पहिल्या वर्षांनंतर संस्था /महाविद्यालय बदल करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे क्रमांक उशीसं /विधी /प्र .क्र ७८-१८/सीईटी सेल /८८४२ दि ०३-०८-१८ चे परिपत्रक fylawgrad_colchange_1819.pdf8/16/2018 5:55 PM
सर्व महाविद्यालयांच्या शैक्षणीक सत्र व सुट्ट्याबाबत Regarding Holidays in 'Appendix-C'circular_01aug18holiday.pdf7/31/2018 4:30 PM
Revised Circular regarding passing criteria for Law Examination विधी अभ्यासक्रमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या अटीबाबत परिपत्रक सुधारित परिपत्रक क्रमांक /अभ्यासक्रम /विधी /१०/२०१८Revised_PassingCriteria_LawExamjuly18.pdf7/31/2018 4:20 PM
Choice Based Credit and Grading System implementation for faculty of Commerce & Managementcircular No. SU/Com. & Mgt. /CBC &GS/08/2018CBCGS_com&mgt_1819.pdf7/31/2018 1:11 PM
Circular regarding B.Com Admission &Examination for Academic year 2018-19circular No. SU/B.Com./IIIrd year Admission/04/2018B.Com_admission1819.pdf7/31/2018 1:04 PM
Circular regarding passing criteria for Law Examination विधी अभ्यासक्रमाच्या उत्तीर्ण होण्याच्या अटीबाबत परिपत्रक PassCriteria _LawExam_july18.pdf7/27/2018 12:22 PM
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबतराजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबतMeeting_Letter_Dated_on_26-07-2018.pdf7/25/2018 5:04 PM
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ करीता जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ करीता जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत acad_castvalidity_admission1819.pdf7/19/2018 11:49 AM
आर्थिक द्रुष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिश्श्याची शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम शिक्षण संस्थांनी न घेण्याबाबत Circular Dated 11/07/18ecobackward_Fees_circular_201819.pdf7/12/2018 12:11 PM
Admission criteria for B.A.,B.Com.,B.Sc., first year [all stream] & diploma coursesAdmission criteria for B.A.,B.Com.,B.Sc., first year [all stream] & diploma coursesAdmissionCriteria_Ordiance908.pdf7/9/2018 4:05 PM
Fast Track Division Fees StructureFast Track Division Fees StructureFast_Track_Division_Fees_Structure.pdf7/5/2018 5:23 PM
विधान परिषद आश्वासन क्रमांक २५९ अन्वये राज्यातील विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा "कायम" शब्द काढण्याबाबत खालील तक्त्यातील माहिती तत्काळ सदर करणे बाबत.विधान परिषद आश्वासन क्रमांक २५९ अन्वये राज्यातील विना अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचा "कायम" शब्द काढण्याबाबत खालील तक्त्यातील माहिती तत्काळ सदर करणे बाबत.letter_mlc_259_non_granted_colleges.pdf7/4/2018 4:18 PM
Circular for Fast-Track Division 2018-19Circular for Fast-Track Division 2018-19Circular_Fast-Track_Division_2018-19.pdf7/2/2018 5:35 PM
Academic Calendar for Engineering and Technology 2018-19circular No.Engg.&Tech./Academic Calendar/60/2018EnggTech_acadcalender201819.pdf6/12/2018 4:10 PM
महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना Transfer Certificate त्वरीत उपलब्थ करून देणेबाबत Transfer Certificate त्वरीत उपलब्थ करून देणेबाबत Affcollege_TC_jun18.pdf6/7/2018 12:59 PM
Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........