Browse records in that    Search     
TitleDescriptionDownload.Uploaded OnSorted By Uploaded On In Descending Order
विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत विद्यापीठ दैंनंदिनी -२०१८ साठी माहिती पाठविण्याबाबत diary_infoapr18.PDF4/11/2018 12:57 PM
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि. ०६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत. (S.T. कर्मचाऱ्यांच्या माहितीबाबत)circular_st_information.pdf4/10/2018 1:11 PM
उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत उच्च शिक्षण संचानालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्याबाबत profcourses_studlistmarch18.pdf3/28/2018 5:22 PM
Regarding Time Limit for submission of completion documents of XI plan Building ProjectsRegarding Time Limit for submission of completion documents of XI plan Building ProjectsXIplanbuildingcompletionmarch18.pdf3/26/2018 5:10 PM
Regarding Time Limit for Registration of Colleges on PFMS portalRegarding Time Limit for Registration of Colleges on PFMS portalregpfmsmarch18.pdf3/26/2018 5:08 PM
पदौन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती संदर्भांत पदौन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती संदर्भांत promotion_JDEletter_march18.pdf3/23/2018 11:28 AM
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यतेकरीता दि. २८-०२-२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये इरादापात्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत नवीन महाविद्यालयांसाठी अंतिम मान्यतेकरीता सादर करावयाच्या प्रस्तावाबाबत instructions_newcollegeproposal_march18.PDF3/15/2018 5:34 PM
अध्यापकांना स्थान अंतंर्गत शिबिराचा लाभ मिळणेबाबत (CAS Proposal Circular) अध्यापकांना स्थान अंतंर्गत शिबिराचा लाभ मिळणेबाबत CAS_Proposal_Circular_march18.pdf3/15/2018 11:39 AM
Principals' Meet on 16-03-2018 regarding various problems colleges are facingMeet on 16-03-2018 at 03.00 pmprincipal_meet_16-03-2018.pdf3/8/2018 8:33 PM
Letter of BOS Meeting on 13-03-2018(View Meeting Letters)BOS Meeing Dated on 13.03.2018 Covring Leeter.pdf3/8/2018 8:30 PM
संलग्नित अनुदानीत महाविद्यालयातील सहा./ सहयोगी प्राध्यापकांच्या कॅस स्थाननिश्चिती बाबत.संलग्नित अनुदानीत महाविद्यालयातील सहा./ सहयोगी प्राध्यापकांच्या कॅस स्थाननिश्चिती बाबत.Granted_Colleges_Asso_Asst_prof_CAS_Promotion_JD_Letter.pdf3/7/2018 1:40 PM
Circular for Spoken Tutorial Project IIT Bombay as Knowledge PartnerCircular for Spoken Tutorial Project IIT Bombay as Knowledge PartnerIIT_Spokentutorial_feb18.pdf2/26/2018 3:24 PM
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१७ च्या कलम ९९ अ अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता विद्यापीठ विभाग विद्यार्थी परिषद गठीत करण्यासंबंधी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१७ च्या कलम ९९ अ अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करीता विद्यापीठ विभाग विद्यार्थी परिषद गठीत करण्यासंबंधी circular_studentcouncilelection_2018.pdf2/23/2018 6:23 PM
संलग्नीकरण व त्यासंबंधी भरलेल्या शुल्काची तपासणी करणे आणि तपशील सादर करणेबाबत संलग्नीकरण व त्यासंबंधी भरलेल्या शुल्काची तपासणी करणे आणि तपशील सादर करणेबाबत acad_CircularAudit_feb18.pdf2/22/2018 4:56 PM
Interaction of Hon'ble Prime Minister with the students on 16-02-2018 at 11.00 am to 12.00 Noon regarding how to face the examination without fear & tensInteraction of Hon'ble Prime Minister with the students on 16-02-2018PMstudaddress16-02-18.pdf2/15/2018 4:34 PM
Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
NOTE : Click on "Uploaded On" tab to view latest Circulars.........