Achievements

Achievements

Sr.No.

Name of the Teacher

Name of the Awards

Institution

Date / Year 

1

Dr.Satish  Badwe .

1. Sant Chokha Mela Puraskar

Gurukul Partishthan Pune

19/11/2010

2. Vishesh Garnth Lekhan Puraskar

Matrumandir Dyanprobodhani Pune

2011

3

Dr.Dasoo Vaidya

1.Antarrashtriy Mifta Puraskar

Mifta

2013

N. G. Despande Kavya Purskar

Maharashrta Sahitya  Parishad, Pune

2014

4

Dr.Ashok Deshmane

1.Jivan Gourv Purskar

Akhil Bhartiya Sutar Lohar Vikas Sanstha Jalgaon

31/1/2006

5

Dr.Meera Ghandge

1.Utkrushta Garnth Mhanun Vasudev Dhondo va Bhagirathibai Dishit Paritoshik

Maharashtra Sahitya Parishad, Pune

26 /5/1998

6

Dr.Ramesh Jadhav

Ankur Wangmay Purskar

Ankur Sahitya Sangh Akola

2010-2011

Banjara Bhushan Purskar

All India Banjara Seva Sangh Pusad

2010

7

Dr.Kailas Ambhure

Excellence Award

Mahatma Ghandhi Mission Aurangabad

2011